ირის ჯგუფი ცდილობს მრავალფეროვნებისა და უმცირეობების საკითხებზე, სამოქალაქო აქტივიზმსა და სამოქალაქო განათლებაზე, საზოგადოებრივ ჩართულობასა და თემის განვითარებაზე, პროექტების მართვისა და სასემინარო მეთოდებზე თუ სხვა მნიშვნელოვან თემებზე მიღებული 10 წლიანი პრაქტიკული გამოცდილება პუბლიკაციებში გადმოიტანოს და განავითაროს სახელმძღვანელოები, რომელიც ამ ცოდნას კიდევ უფრო მეტი ადამიანისათვის გახდის ხელმისაწვდოდმს.

აქ შეგიძლიათ იხილოთ, ჩვენს მიერ ქართულად შექმნილი და ნათარგმნი თუ სხვა ჩვენი პარტნიორების მიერ შექმნილი სახელმძღვანელოები და მანუალები.

1.მენტორების სახელმძღვანელო (მენტორებისა და მენტიებისთვის)

მენ­ტო­რო­ბის შე­სა­ხებ ინ­ფორ­მა­ცი­ა, რო­მე­ლიც სა­ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლო­შია თავ­მოყ­რი­ლი, გან­კუთ­ვ­ნი­ლია  პროგ­რა­მის კო­ორ­დი­ნა­ტო­რე­ბის­თ­ვის, ფა­სი­ლი­ტა­ტო­რე­ბი­სათ­ვის, მენ­ტო­რე­ბი­სათ­ვის,  მენ­ტი­ე­ბი­სათვის სა­ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლო­ზე დაყ­რ­დ­ნო­ბით, ტრე­ნე­რებს შე­უძ­ლი­ათ, მო­ამ­ზა­დონ სა­ბა­ზი­სო ტრე­ნინ­გი მენ­ტო­რე­ბი­სათ­ვის. სა­ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლო­ში მო­ცე­მუ­ლია ყველა მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი სა­კითხი, რო­მე­ლიც უნ­და იყოს გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბუ­ლი ამ ტი­პის ტრე­ნინ­გ­ზე. აღ­ნიშ­ნუ­ლი სა­ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლო შე­უძ­ლი­ათ, გა­მო­ი­ყე­ნონ ფა­სი­ლი­ტა­ტო­რებ­მა სხვა­დას­ხ­ვა სახის სე­მი­ნა­რებ­ზე მენ­ტო­რო­ბის შე­სა­ხებ სე­სი­ე­ბის მო­სამ­ზა­დებ­ლად, ვი­ნა­ი­დან მნიშ­ვ­ნელოვა­ნი­ა, რომ პროგ­რა­მის მო­ნა­წი­ლე­ებ­მა და მო­მა­ვალ­მა მენ­ტი­ებ­მა მი­ი­ღონ ძი­რი­თა­დი ინ­ფორ­მა­ცია მენ­ტო­რო­ბის შე­სა­ხებ.

Copyright 2018 © Gega Gagua. All rights reserved